سی ویژگی کسانی که کتاب نمی خوانند

۱-خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات قرار می گیرند؛ ۲-حرف های تکراری می زنند؛ ۳-دایره ی واژگان آنها بسیار محدود است؛ ۴-خود را نمی شناسند؛ ۵-با هیجان و احساس زندگی می کنند؛ ۶-بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است؛ ۷-استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند؛ ۸-قوای عقلی آنها پرورش نیافته است؛ ۹-بر آنچه می گویند […]

۱-خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات قرار می گیرند؛
۲-حرف های تکراری می زنند؛
۳-دایره ی واژگان آنها بسیار محدود است؛
۴-خود را نمی شناسند؛
۵-با هیجان و احساس زندگی می کنند؛
۶-بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است؛
۷-استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند؛
۸-قوای عقلی آنها پرورش نیافته است؛
۹-بر آنچه می گویند خیلی کنترل ندارند؛
۱۰-گوش کردن به دیگران را نمی آموزند؛
۱۱-مستعد پذیرش شایعات هستند؛
۱۲-اهمیت متفاوت بودن انسانها را کشف نمی کنند؛
۱۳-مغز، حالت سولفاته پیدا می کند؛
۱۴-غلظت یادگیری آنها به شدت کاهش می یابد؛
۱۵-فرصت فکر کردن در زندگی را از دست می دهند؛
۱۶-با واژه «انتقاد» بیگانه اند؛
۱۷-زمینه های تداوم اقتدارگرایی را فراهم می آورند؛
۱۸-حرف های نسنجیده زیاد می زنند؛
۱۹-منافع خود را به خوبی تشخیص نمی دهند؛
۲۰-با واژه «مشورت» ناآشنا هستند؛
۲۱-حکومت ها را خوشحال می کنند؛
۲۲-باعث می شوند که نظام حزبی در یک کشور شکل نگیرد؛
۲۳-زود عصبانی می شوند؛
۲۴-از حقوق شهروندی خود و دیگران ناآگاه هستند؛
۲۵-برای رشد فکری و شخصیتی، احساس نیاز نمی کنند؛
۲۶-در همه زمینه ها، اظهار نظر می کنند؛
۲۷-راحت بر دیگران القاب می گذارند؛
۲۸-تفاوت بین توهم و غیرتوهم را نمی دانند؛
۲۹-تعریفشان در خصوص زندگی، از غرایز انسانی فراتر نمی رود؛
۳۰-نمی دانند جهل چیست.