دادستان مرکز گیلان خبر داد:

فراهم شدن بهره مندی شهروندان ساکن آپارتمانهای فاقد پروانه از امتیازات رفاهی

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان اظهار داشت: آن دسته از واحدهای مسکونی فاقد پروانه که از نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، موازین فنی، شهرسازی و کاربری مربوطه رعایت گردیده است و النهایه حکم به پرداخت جریمه صادر گردیده و احکام صادره قطعیت یافته و در نتیجه مانع قانونی جهت […]

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان اظهار داشت: آن دسته از واحدهای مسکونی فاقد پروانه که از نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، موازین فنی، شهرسازی و کاربری مربوطه رعایت گردیده است و النهایه حکم به پرداخت جریمه صادر گردیده و احکام صادره قطعیت یافته و در نتیجه مانع قانونی جهت اعطای انشعاب وجود نداشته باشد، دستگاه‌های مسؤول ارائه خدمات با توجه به تعیین تکلیف قانونی این املاک نسبت به واگذاری انشعاب، مطابق موازین قانونی اقدام نمایند.

سید مهدی فلاح میری، دادستان گیلان همچنین افزود: با توجه به بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور تعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون مذکور منجر به صدور رأی قطعی قلع و قمع گردیده است، شهرداری رشت با قید فوریت نسبت به اجرای مفاد قانون مذکور اقدام و ظرف حداکثر سه ماه، آمار کلیه آراء قطعی موضوع این قانون که مستحدثات مورد اشاره را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید می‌نماید، پس از احراز مالکیت مالک تهیه و جهت طرح در جلسه بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال به دبیرخانه شورا تقدیم نماید.