فرق است بین قبیله گرایی و جوان گرایی!!

  علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار/ دولت سیزدهم با شعار های عدالت‌خواهانه!, جوان‌گرایی!, انقلابی گری و مبارزه با گرانی،فقر ،بیکاری ! و …و همچنین با حمایت و کمک شورای نگهبان و دست های آشکار و پنهان و با حذف رقبای اصلی و صد البته با تمام این کمک ها ،با کمال تأسف با بدست نیاوردن […]

 

علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار/ دولت سیزدهم با شعار های عدالت‌خواهانه!, جوان‌گرایی!, انقلابی گری و مبارزه با گرانی،فقر ،بیکاری ! و …و همچنین با حمایت و کمک شورای نگهبان و دست های آشکار و پنهان و با حذف رقبای اصلی و صد البته با تمام این کمک ها ،با کمال تأسف با بدست نیاوردن آرای اکثریت ملت کار خود را شروع کرد به عبارتی هماهنگی خواهان با تمام ادعاهای رنگارنگ و پوپولیستی که داشتند، مورد استقبال اکثریت مردم ایران قرار نگرفتند.
از روز های اول تا به امروز جناب آقای رئیسی ،رئیس جمهور محترم ،برای مشورت با چهره‌های مطرح و مختلف دانشگاهی ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهت انجام بهتر ماموریت خود در قوه ی مجریه ،نشست هایی برگزار کرده است، آیا خروجی این نشست ها برای چاره جویی و رهایی از شرایط بغرنج کنونی بوده یا نه؟!
آیا این نشست ها بر اساس عرف سیاست پیشگامان ،نمایشی و در واقع مانور تبلیغاتی ، رسانه‌ای و پروپاگاندای صرف بوده؟!
آیا خروجی به دولت در تمشیت بهتر امور کمک کرده است یا نه؟!

در این مجال لازم میدانم،متذکر شوم،فرق است بین جوان‌گرایی و قبیله گرایی،جوانگرایی یعنی خانه تکانی منطقی و پیاده کردن مدیران ضعیف کلیشه‌ای ،تکراری و فرسوده و بکارگیری نیروهای توانمند، با تجربه و جوان صرف نظر از بازی های سیاسی و جناحی و دانشگاهی!
اما قبیله گرایی ،آن است که تمام اعمال و رفتار بر اساس رفیق بازی سیاسی و جناحی و دانشگاهی! باشد و به بهانه‌ی جوان‌گرایی بدون توجه به تخصص و تجارب مفید ،افرادی پشت میز های مدیریتی کلان تصمیم گیری و تصمیم سازی مملکت بنشینند!
به نظر می رسد که قبیله گرایی سیاسی ،رفیق بازانه و جناحی بر جوان‌گرایی واقعی و مبتنی بر
استعدادهای واقعی جامعه مستولی شده است و هر کسی بنا به نسبت دور و نزدیک با مدیران ارشد کشور بکار گرفته شوند نه بر اساس شایستگی و صلاحیت و توانمندی.

شوربختانه علیرغم میل باطنی ام بایستی به جناب آقای رئیسی ،رئیس جمهور محترم عارض باشم در بسیاری از وزارتخانه ها ،استانداریها و ادارات کل و جزء و بویژه در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هایی که به نوعی با اقتصاد و معیشت و زندگی روزانه مردم در ارتباط هستند ،وزیر یا وزرای محترم مربوطه به بهانه های سیاسی ،جناحی،قبیله ای،فامیلی و دانشگاهی! و… بسیاری از مدیران سالم ،با تجربه را با کلید واژه ی غیر واقعی «بانیان وضع موجود» برکنار کرده و به جای آنان از افرادی بی تجربه،بی تخصص و از باندهای خاص استفاده کرده‌اند!؟
این روش انتصابات ،هم جوان‌گرایی را زیر سوال برده و هم باعث آشفتگی در کار دولت سیزدهم و بویژه در امور اقتصادی و معیشتی مردم می شود .

از ما گفتن بود ،
خواه آقایان متولی امور پند گیرند ،خواه ملال….