بقلم حجت الاسلام دکتر فرامرز مباشر امینی

قرآن نمی سوزد

هوالحقشایدبرای اکثرمردم این سئوالمطرح شودچراهرچندوقت یکبار درقالب کاریکاتور،فیلم،کتاب،نمایش و….نسبت به پیامبراسالم وقران درغرب اهانت صورت میگیرد.دراین راستااگرخوب دقت شود دالیل بسیارروشنی راخواهیم دید.حضرت محمد(ص)وقتی مبعوث به رسالت شدند،بهخصوص زمانی که ازطرف خداوندماموریت یافت تا ابالغش راعلنی کندوایاتی که بهایشاننازل میشد باصوتی زیباودلنشین برای افرادی کنارخانه کعبه جمع می شدندتالوتمیکردند ومطالبیکه مردم ارزوی شنیدنش راداشتند ومضامینی […]

هوالحق
شاید
برای اکثرمردم این سئوالمطرح شودچراهرچندوقت یکبار درقالب کاریکاتور،فیلم،کتاب،نمایش و….نسبت به پیامبراسالم وقران درغرب اهانت صورت میگیرد.دراین راستااگرخوب دقت شود دالیل بسیارروشنی راخواهیم دید.حضرت محمد(ص)وقتی مبعوث به رسالت شدند،بهخصوص زمانی که ازطرف خداوندماموریت یافت تا ابالغش راعلنی کندوایاتی که بهایشاننازل میشد باصوتی زیباودلنشین برای افرادی کنارخانه کعبه جمع می شدندتالوت
میکر
دند ومطالبیکه مردم ارزوی شنیدنش راداشتند ومضامینی چوناحترام،تواضع،فروتنی،مهربانی،قانون مداری
،
عدالت،انسانیتورعایت حقوق دیگرانرا شامل می شد. مسائلی که در جامعهآن روزمحوگشته بودواثاری ازآن رامردم مشاهده نمیکردند.و در آن روزگار،قساوت،کینه ورزی،فخرفروشی،ارباب ساالری،هرج و مرجموج میزد.جامعهایکهافرادضعیف بهعنوان برده، کنیزویتیم ها نیزافراد بی ارزش وبی هویتجلوه داده می شدند. هرکس پول وزورداشت حق زندگیداشت .درغیراینصورت تمام سختی هاراباید تحمل میکردواگرشانس می آورد وزنده میماندباید برده یا کنیز می شد. به سخن واضح، تمامارزشهای انسانی محوشده بود وضدارزشهاجایگزین ارزشها شده بودند.لذاایاتی که پیامبراکرم تالوت میکردنددرفطرت مردم وجودداشت امادرجامعهآن روزگاراثاری ازان باقی نمانده بود.لذاعده ای احساس میکردنداین پیام میتواندناجی انهاباشد
.
همانگونه که در تاریخ ادیان آمده است عده ای پیامبر را مخل آسایش خودشان می دانستندلذا دوست نداشتندمردم ایات را بشنوند تامباداگرایش به سخن حق پیداکنند منافع انان راتهدیدکنند.خداوند نیز درقران دراین باره میفرماید:وقال الذین کفرواالتسمعوا لهذالقران و الغوافیه لعلکم تغلبون (سوره فصلت ایه)۲۶(به این قران گوش فرا ندهید و سخنان لغو و باطل در آن القا نکنید در بر او غالب شوید .لذابااوازوشعرخوانی ومعرکه
گیری مردم راازشنیدن قران باز
می داشتندبه امیداینکه پیروزشوند.هیاهو ومعرکه گیریهای مکرر توسط اربابان وسرمایه داران برای ممانعت ازشنیدن ایات قرانصورت میگرفتکه مبادامردمدست ازفرمانبری بردارند و تمامی این فعالیت هاجزبرنامه هایشانبرای رسیدن به اهدافشان بود.در این باره نیزقران کریم درسوره های فصلت ویونس…مطالب متعددی بیان فرمودهاست.وان را دلیلروشن برباطل بودن کفارنقل کرده است.زیراهیچ دلیل قانع کننده ای
درمخالفت باقران وپیامبرنداشتن
د.لذاحتی درجدل کالمی هم شرکت نمیکردند.ایاتی که ازطرف خداوندبه زبان پیامبراسالم جاری میشد مشرکین وکفارباسوادمیفهمیدنداین کالم نمیتواند کالم انسان وحتی کالم دانشمندی باشد .ویقین داشتن این کالمماورائی است وهمان وحی میباشد چون هم ازپیامبرشناخت داشتندکه اوهرگزدروغ نگفتهو امین است وهمچنین نزدکسی درس نخوانده است. درطول تاریخ همیشه انسانهای بی منطق برای مقابله بادیگران ازراهای غیرمنطقی واردمیشدندخداوندنیزدر(سوره انبیا ایه۱۰۷)میفرماید.ای پیامبرتوراجزرحمتی برای جهانیان نفرستادیم.
چون پیامبرامده است میراث فراموش شده بشرکه انسانیت است
رایاداورشودواین خودرحمت است .همانگونه که
پیامبران گذشته این ماموریت راداشتن
دوبرای امت خودرحمت بودندامابامقاومتظالمان روزگارشان مواجهمی شدند.
خداوند
همچنین در(سوره مائده ایه۴۸)میفرماید:برای هریک ازشما (امت ها)شریعت وراه روشنی قراردادیم و ایضا در(سوره ال عمران ایات۳و۴)فرموده:تورات وانجیل راپیش ازتوبرای مردم فروفرستادیم .بااین حساب باید دانست که پیامبران هادیان جامعه هستندبرای سالم ماندن جامعه باید ازانان پیروی کرد.ودر(سوره بقره ایه۳۷)میفرماید:اگرانها نیزبه مانندانچه ایمان اورده اید،ایمانبیاورندهدایت یافته اند.پس نتیجه میگیریم پیامبران درست ترین وپاکترین انسانها هستند که خداوند انان راامین خودقرارداده تا امانت اوکه کالم هللا میباشدرا به مردم عرضه کنند.اماانچه مسلم است
کتب تورات وان
اجیلدستخوش تحریفات انسانهای منحرف شده است .چون حقیقت کتب مقدس به مذاقشان خوش نیامده به عناوین مختلف به جنگ حق رفتند.بهنقل ازبعضی ازدانشمندان یهودیومسیحی بسیاری ازمطالب این دوکتاب دست خوش افکارافرادی شده که دوست داشتندکالم خداوندانطوری باشد که خوششان بیاید .بعضی ازمطالب درتورات واناجیل بهحدی درسطح پایین استانسانعاقل شک میکند که افرادی که دران دست بردنددرحالت عادی بودندیعنی عاقل بودندیانه.چه رسد بعنوان یک کتاب الهی بخواهد تلقی شود.درکتاب تورات بهنحوی بعضی ازپیامبران رامعرفی میکند که انها کانه الابالی وبی بندوبار ونعوذباهلل فاسد وهمچنین دراناجیل متفاوت بودن متن خودشک برانگیزمیباشد . وهمچنین کتابت تورات وانجیل درزمان حضرات موسی ع وعسیی عنبوداست بافاصله این کتابت صورت گرفتهاست .بااین وجوددراین باره خداونددرقران کریم(سوره نساایه۴۶)میفرماید گروهی ازیهودیان کلمات خداراازجای خود تغییرداده وباپیچاندنزبان خودوبه قصدطعنه زدن دردین می گویندشنیدیم ونافرمانی کردیم بشنو ناشنواگردی…..ولی خداانان رابه علت کفرشان لعنت کردودرنتیجه جزاندک ایمان نیاوردند.انقدریهودیان کتاب خداراتغییردادندکه قوم خود
را
برترین میدانند وبقیه انسانهاراحیواناتی شبیه انسانودیگرانسانهارابرایخودنهدرکنارخودمیدانند(یعنی دیگران برای منافع انان خلقشدند).
دراناجیل نیزانقدرانسان باید تسلیم شود
تاحق دفاع ازاوسلب میشود. مثالاگرزورگویی به صورت یک مسیحی سیلی زد طبق ائین اعتقادی بایدطرف دیگرصورت رابرای نواختن سیلی دوم دراختیارظالم قراردهد یک توجیهغلط مبنی برشرمنده کردن ظالم که خیلی خنده اوراست یعنی اگرظالم شرمنده نشد باید تا توان دارد سیلی بخورد این کتب (تورات وانجیل) که باید معنویت وانسانیت راگسترش دهد.چنینتفکریراترویج میدهد چه انتظاراست!خصوصا درمقابل گناهکاران فروش امرزش نامه ها یعنیمرتکبگناهشویدبعدبه کلیسا بروید وامرزش نامه بخریدو چونپولدارید رستگارمیشوید.تاجای که صدای اندیشمندان مسیحی درامده ونسبت به این موضوع معترض هستند .بطورمثال ویل دورانت درکتاب تاریخ تمدن جلد۶ص۲۷بهنقل ازتامس گلت کوین رئیس دانشگاه اکسفورد درسال۱۴۵۰میالدی درباره فروش امرزش نامه هااینچنین نقل میکند امروزگناهکاران میگویندماپروایینداریم که دربرابرخداوندچقدرگناه وکارزشت میکنیم زیرابااعتراف طلب امرزش نزدکشیش وخریدامرزش نامه پاپ کال ازتمامی معاصی وگناه هابرائت
حاصل میکنیم (خوانندگان عز
یزبه اینمتن توجه داشته باشیدبدانندمدعیان تمدن بزرگ چه کسانی هستند).امروزه باگسترش ارتباطات گذشته وعصرطالیی ودرخشان مسلمانان وکتاب قران دراختیارجهانیان قرارگرفته است وعالقه مندان به تحقیق امروزبااسالم،پیامبراکرموقران اشنامیشوند وقتی امروزدنیاشاهداست مردمان کشورهای اسالمی مرتب درمقابل ظلم معترض میباشند وهمچنین درمقابل ظلم وستم ایستادگی میکنند.مردم غرب خصوصا جوانان اهل مطالعه واخبار متوجه میشوند پیامبرانی که اسالم معرفی میکندباپیامبرانی که تورات واناجیل معرفی میکنندبسیارمتفاوت هستند.
لذا دن
بال پیامبروکتابیمیروند که ازاداندیشی درمقابل ظالمان روزگاروهمچنین عرفانی که دین اسالم معرفی میکند.با عرفانهای من دراوردی بسیارمتفاوت است .لذا درصددمطالعه پیرامون قران وشخصیت پیامبرمی پردازند .بااینکه باورما مسلماناناین است ادیان یک هدف رادنبال میکنند ولی چگونگی انهامتفاوت است مضاف براینکه کتب تحریف شده نمیتواندان هدف مشترک رادربرداشته باشد. لذا منفعت طلبان یهودیوبخشی ازپیروان حضرت عسیی بن مریم که به نوعی باتاسی ازصهیونسیت به عناوین مختلف باید ازشناخت پیامبراسالم وکتاب قران درجوامع غربی جلوگیری کنند . تا
مبادا
جذب اسالم وقران شوند .لذا درغالب فیلم وکتاب سعی وتالش دارند شخصیت پیامبراسالم وقران راجوردیگرجلوه بدهند .تانسبت به تورات واناجیل برتری وامتیازی نداشته باشد . وهمچنین بانقاشی وکاریکاتوردرافکارعمومی ترورشخصیتی داشته باشد .وقتی کسی اسم اسالم،قران وپیامبراسالم را
شنید بالفاصله قتل .
ترور.ظلم .بی اخالقی .بی بندوباری وکشتاردرذهن انهاتجلی کند.گوته شاعربزرگ المانی متولد۱۷۴۹متوفی۱۸۳۲میالدی میفرماید:سالیان درازکشیشان ازخدابیخبرماراازپی بردنبهحقایق قران مقدس وعظمت اورنده ان محروم ودورنگهداشتندلیکن دراثرپیشرفت علم ودانش پرده جهل وتعصب نابجابرداشته شده وعنقریب این کتاب توصیف ناپذیرتوجه افرادبشررابخودجلب کردهومحورافکارمردم جهان میگردد
توماس کارایل (کاالیل) دانشمند
معروف ومورخ مشهوراستکاتلندی۱۷۹۵..…۱۸۸۱میالدی میفرماید:این نکته واضع است که هرکالم درست وحقیقی دردلهانفوذبخصوص دارد وحق انست که تمام کتب اقماراسمانی وغیران دربرابرقران کوچک وحقیرند لئون تولستوی فیلسوف بزرگ روسی۱۸۲۸.…۱۹۱۰میالدی میفرماید:قران مشتمل برتعلیمات وحقایق روشن اشکاروسهل استوعموم افرادبشرازهرطبقه میتوانندازان بهره مندگردد.برناردشاو فیلسوف معروف انگلیسی میفرماید.:سول اکرم ص رابهحدی ستایش میکنم که حضرتش رانجات دهنده جهان میدانم وبازمیفرماید حضرت محمد(ص۹بزرگترین پیامبران است .وچنانچه بردنیای کنونی حکومت میکرد تمام عقده ها ومشکالت بشریت رایکی پس ازدیگری باسرانگشت حکمت ودرایت خودمی گشود.من معتقدم که دین محمد(ص)یگانه دینی است که باتمام ادوارزندگی بشری مناسب می باشد وقابلیت ان راداردهرنسلی رابخود جلبکند وپیش بینی میکنم که اروپادراینده دین وکتاب محمد(ص)راقبول خواهندکرد واثاران هم اکنون نمایان است.
دگوستارلبون فیلسوف بزرگ فرانسوی
۱۸۴۸.…۱۹۳۱میالدی میفرماید:تعالم اخالقی که درقران اورده است چکیده اداب عالیه وخالصه مبادی اخالق فاضله است وبربسیاری ازاداب انجیل برتری دارد. وینز نویسنده بزرگ انگلیسی میفرماید:دیانت حقه ایکه من ان راهمدوش وهمراهیافتم تنهادین اسالم است واگرکسی بخواهد ان رابشناسدباید قران ونظرات علمی وقوانین ونظامات اجتماعی ان رابشناسد.ناگفته نماندخوانندگانبزرگواربدانند. تورات وانجیل تحریف شده به بیش ازهزارزبان دنیاترجمه شده است .امااین درحالی است قران کریم تنهابیش ازصدزبان ترجمه وچاپ شده است یقینا اگرامکان فراهم شود قران به زبانهای دیگرنیزترجمهخواهدشد اثارشگفت انگیزی خواهد داشت . به امیدروزی که جامعهایده آلقرانی شکل بگیرد تاهمه ازفیوضات ان بهره مندشوند تابدانند جامعه اعتقادی برمبنای حقوق بشر موردنظراسالم چقدرزیبااست.
حجت االسالم دکترفرامرز مباشرامینی