استمرار در خدمت‌رسانی

لوله‌گذاری جهت جمع آوری آبهای سطحی؛ اتمام کار در کوچه لاله ۵

لوله‌گذاری جهت جمع آوری آبهای سطحی؛ اتمام کار در کوچه لاله ۵   

لوله‌گذاری جهت جمع آوری آبهای سطحی؛ اتمام کار در کوچه لاله ۵