پروژه آسفالت معابر بندر کیاشهر

لکه‌گیری مکانیزه آسفالت؛ میدان آموزش‌وپرورش

لکه‌گیری مکانیزه آسفالت؛ میدان آموزش‌وپرورش    

لکه‌گیری مکانیزه آسفالت؛ میدان آموزش‌وپرورش