سلسله اقدامات حرفه ای شرکت برق منطقه ای گیلان ،می تواند در تقویت جریان انرژی برق در گیلان بسیار اثرگذار باشد

مدیریت مصرف بهینه انرژی برق بایستی به فرهنگ فراگیر در بین مردم تبدیل شود

اختصاصی گیلان بهتر نوین __شرکت برق منطقه ای گیلان در دوره ی جدید مدیریتی که در اوج اپیدمی کرونا در گیلان آغاز شده است در همان دوران و پس از آن بخوبی توانسته است با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و ضروری با توجه به وظیفه ی ذاتی تولید انرژی پاک برق هم در نیروگاه […]

اختصاصی گیلان بهتر نوین __شرکت برق منطقه ای گیلان در دوره ی جدید مدیریتی که در اوج اپیدمی کرونا در گیلان آغاز شده است در همان دوران و پس از آن بخوبی توانسته است با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و ضروری با توجه به وظیفه ی ذاتی تولید انرژی پاک برق هم در نیروگاه های برق آبی و هم در نیروگاه های حرارتی و هم با بهره گیری از نیروی باد و سایر صورت های تولید انرژی برق لازم برای استان گیلان و شبکه ی سراسری برق کشور بخوبی به انجام رسانده است و همچنان مدیریت و کارکنان این شرکت در انجام وظیفه حرفه ای خود کوشا و آماده می باشند.
در سالهای اخیر این شرکت با توجه به منابع اختصاص یافته به بهترین شکل ممکن توانسته است در پایداری و استمرار انرژی برق در حدود وظایف و اختیارات خود موفق عمل نماید و در صورت تخصیص اعتبارات لازم ،می توان ادعا کرد که مشکلات در حوزه ی تولید انرژی برق توسط شرکت برق منطقه ای گیلان به پایان خواهد رسید.

هم اکنون با توجه به اقدامات مدیریتی و تلاش کارکنان زحمتکش شرکت برق منطقه ای گیلان در ایجاد زیرساخت های لازم مشکلات برخورداری مردم از انرژی برق به حداقل رسیده است که ضرورت دارد با مصرف بهینه انرژی برق توسط تمامی مشترکین خانگی و صنعتی ،ارایه خدمات پایدارتر خواهد شد.
صد البته مکان دارد به علت فرسودگی شبکه های توزیع برق مشکلاتی وجود داشته باشد که با توجه به تعریف سازمانی و جدایی بخش توزیع عمومی برق که توسط شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور انجام می گیرد و بخش توزیع بایستی برای روزآمد کردن شبکه ی توزیع خانگی و صنعتی اقدامات مدیریتی و فنی و حرفه ای خود را به انجام برساند.