مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی ابلاغی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهد صفت به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه منصوب شد.

طی ابلاغی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهدصفت به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه منصوب شد.

زاهد صفت، ریاست نظام پرستاری گیلان، مدیر مرکز آموزشی و درمانی ولایت، مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی ولایت و  مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این، دکتر اشرف جناتی این مسوولیت را بر عهده داشت.