نگاهی به برخی حرکات در ارتباط با تغییرات احتمالی در مدیریت شرکت آبفای گیلان ؛

مشکلات شرکت آب و فاضلاب گیلان صرفاً با تغییر مدیر عامل آن حل شدنی نیست!؟!/راهکار حل مشکلات در افزایش کمک زیان توسط دولت در حق شرکت های آبفای کشور و شرکت آبفای گیلان است/اصلاحات ساختاری و اساسی در حد دخالت مستقیم دولت ،راهکار حل مشکلات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

    «مشکلات سنواتی اعم از پروژه ی ناموفق بانک جهانی در زمینه ی ایجاد شبکه ی هدایت و تصفیه فاضلاب شهر رشت و شهرهای دیگر و ادغام غیر کارشناسانه و… » علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار-ابتدا به ساکن اعلام نماییم که به هیچ عنوان قصد حمایت از شخص خاصی را نداریم ، چون مشکلات […]

 

 

«مشکلات سنواتی اعم از پروژه ی ناموفق بانک جهانی در زمینه ی ایجاد شبکه ی هدایت و تصفیه فاضلاب شهر رشت و شهرهای دیگر و ادغام غیر کارشناسانه و… »

علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار-ابتدا به ساکن اعلام نماییم که به هیچ عنوان قصد حمایت از شخص خاصی را نداریم ،

چون مشکلات و معضلات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و شاید شرکت های آبفای دیگر استانها به شخص ارتباط تام ندارد ،بلکه ساختاری و ریشه ای و تغییرات شاید فقط در حد و اندازه ی یک مسکن مفید باشد نه بیشتر از آن.

در اخبار غیر رسمی و برخی شنیده ها آمده بود که برخی در تکاپو هستند که به جای مدیر عامل کنونی شرکت آبفای گیلان بنشینند و در این رابطه برخی از آنان به همه چیز متوسل شده اند تا بتوانند ،مدیر عامل بشوند.!!!
یکی خودش را نزدیک به استاندار و استاندار را حامی خود!! یکی دیگر خودش به جایی دیگر و …وصل می داند!!
ولی برخی از آنانی که دوست دارند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بشوند ،تقریبا در پست های مدیریتی قبلی شان مدیران موفقی نبودند ،برخی هم که خودشان در این سیستم پر ایراد و پر نقص پرورش پیدا کرده‌اند ،حال چگونه می خواهند ناجی این سیستم دارای مشکلات اساسی باشند؟!
بسیاری از مشکلات مبتلا به شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارای ریشه ی بیش از دو دهه ای است که تقریباً شروع بخشی از مشکلات به قبل از پروژه های بانک جهانی و بعد از پروژه ی ناکام بانک جهانی بر می گردد.جالب اینجاست نه سیستم حکمرانی و نه منتقدین به ریشه های این نابسامانی کمترین توجه را دارند و تمام مشکلات تمام این دو سه دهه را در مدیریت دو ساله مدیر عامل کنونی شرکت آبفای گیلان یعنی مهندس علیپور می بینند که به نظر می رسد کمی کم انصافی و دور از وجدان باشد، ایشان شاید به اندازه ی همین دوسال مقصر باشد نه بیشتر.
صد البته منتقدان حق دارند که منتقد و معترض به عملکرد دستگاه های دولتی باشند ،ولی جامع ،مستدل و همه جانبه.

«مشکلات ادغام غیر کارشناسانه »

شوربختانه برخی هم در مدیریت های مختلف چه در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و چه در بخشهای دیگر در صدد هستند مشکلی که فقط با تدبیر دولت سیزدهم یعنی« با افزایش کمک زیان» شرکت های آبفای کشور و استان ،حل و فصل می شود را با سفسطه و مطرح کردن خود تا رسیدن به صندلی مدیر عاملی آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا به نام و نانی برسند.!!
برخی از مدعیان این موضوع هم کارنامه ی قابل دفاعی در مدیریت حوزه‌های سابق شان ندارند و آمار و ارقام و عملکردشان موجود است و برخی دیگر از مدعیان هم مانند مابقی ادعاها و کنش هایی داشته اند ،می شود فهمید که دعوا بر سر منافع کارکنان و ارایه ی خدمات به مردم نیست بلکه عشق مدیر عامل شدن برخی را وادار کرده تا این بار توربین ها و پرچم هایشان را از دولت های سابق و دولت تدبیر و امید به سمت دولت سیزدهم به اهتزاز در بیاورند ،چون برایشان هدف وسیله را توجیه
می کند.!!!
برخی مدعیان پرحاشیه و کم کار فقط به رانت های مختلف مدیریتی فکر می کنند نه چیز دیگری.!!!

«با پاک کردن صورت مسئله ،مسئله حل نمی شود!!!»

به نظر می رسد ،وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دولت آقای روحانی بدون انجام کار کارشناسی ،حقوقی و بودجه‌ای و… تصمیم به ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در شرکتهای آب و فاضلاب شهری گرفت.
با توجه به مشکلاتی که پس از مدتی از فرآیند ناقص و پر حرف و حدیث ادغام، بروز کرد ،می توان ادعا کرد که این ادغام دارای اشکالات مختلف بوده است که ضرورت دارد تا تیم مدیریتی و حقوقی دولت و وزارت نیرو در اتاق فکر به این موضوع برای رفع اشکالات بخوبی و با تمام جوانب کارشناسانه بپردازد تا رفع اساسی مشکل شود.
حل و فصل مشکلات کنونی شرکت های آب و فاضلاب استانها و بویژه شرکت آبفای گیلان بنا به نظر کارشناسان در مرحله ی اول بایستی با عنایت دولت سیزدهم به« افزایش کمک زیان» به تمام شرکت های آبفای کشور و همچنین شرکت آبفای گیلان حل و فصل شود.
چون با تأمین منابع مالی مورد نیاز مشکل در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و ارایه خدمات کیفی مستمر تر خواهد شد.
در مرحله ی دوم با نگاه آسیب شناسانه فرآیند ادغام را برای حل مباحث باقی مانده مورد بازبینی قرار بگیرد.
اگر راه حل های فوق الاشاره مورد توجه قرار بگیرد قطعاً مشکلات موجود یا حل و یا بشدت کاهش خواهد یافت در غیر اینصورت اگر قوی ترین مدیران هم در رأس شرکت های آبفای کشور و استان هم باشند ،دست آنان نیز کاری بر نمی آید.!!

پس صرفاً تغییر مدیر چاره اساسی کار نیست.اگر کسی یا کسانی ادعا می کنند که با وجود مشکلات بودجه ای و ادغام غیر کارشناسانه و مشکلات و معضلات سنواتی و به ارث رسیده از دهه های گذشته و سالهای اخیر، می توانند از پس مشکلات کنونی بر بیایند ، یا نادان و جاهل به امور مدیریتی و اداری هستند و یا اینکه فقط می خواهند به رزومه ی کاریشان عنوان مدیر عاملی شرکت آبفای گیلان را نیز اضافه

نمایند با حرف و حدیث های بسیار فراوان.!!

 

برخی نه همه ی داوطلبان مدیر عاملی آبفای گیلان ،که به هر قیمتی در حال لابی و رابطه بازی در استان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شاید با برخی نمایندگان مجلس ،هستند تا جانشین مدیر عامل کنونی شرکت آبفای گیلان بشوند فقط به جانشینی فکر می کنند نه به بهتر شدن وضعیت عملکرد شرکت آبفای گیلان!؟!؟

چون اگر به بهبود وضعیت عملکرد شرکت و بهبود وضعیت کارکنان زحمتکش شرکت می اندیشیدند ،در یک هم افزایی و همگرایی در کنار مدیریت کنونی شرکت قرار می گرفتند تا با درخواست از دولت و مقامات وزارت نیرو و استان در «افزایش میزان کمک زیان» به شرکت های آبفای کشور و استان و همچنین پرداختن به مشکلات و معضلات سنواتی و به ارث مانده از دهه های گذشته و اخیر ،قرار می گرفتند نه اینکه در این شرایط به فکر پست و مقام و خدای ناکرده رانت برای خودشان و …. باشند.!!!!؟؟؟

 

علی ایحال ،مشکلات موجود در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ریشه ای تر از آن می باشد که با تغییر مدیر عامل حل و فصل شود ،بلکه بایستی در اقدامی اساسی و ساختاری به ریشه ی مشکلات در سطح کلان و با دخالت دولت و برنامه ریزی اساسی مورد کنکاش و در فرآیند حل و فصل قرار گیرد .