مصاحبه CNN با زندانی معروف سیاسی در اوین!

سیامک نمازی از داخل «زندان اوین» با شبکه آمریکایی CNN مصاحبه کرد! شبکه CNN مدعی شده که با سیامک نمازی مصاحبه کرده است.گفتنی است سیامک نمازی چند سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به ده سال حبس محکوم شده بود.

سیامک نمازی از داخل «زندان اوین» با شبکه آمریکایی CNN مصاحبه کرد!

شبکه CNN مدعی شده که با سیامک نمازی مصاحبه کرده است.گفتنی است سیامک نمازی چند سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به ده سال حبس محکوم شده بود.