خودتان عامل حضور احمدی نژاد و رئیسی شدید؛

مناظره چه دردی برای مردم دوا می کند آقای نوبخت!؟

محمدباقر ​نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری درخواست مناظره با نماینده دولت را در صدا و سیما مطرح کرده است. ظاهرا هدف آقای نوبخت این است که بگوید دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق […]

محمدباقر ​نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری درخواست مناظره با نماینده دولت را در صدا و سیما مطرح کرده است. ظاهرا هدف آقای نوبخت این است که بگوید دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد هست .ادعایی که با واکنش تیم اقتصادی رئیسی همراه بوده است.

اما جدا از آن چنین درخواست مناظره ای چه دردی را می‌خواهد دوا کند. آقای نوبخت خود بهتر از هرکسی می‌داند که عملکرد اقتصادی او و همفکرانش تاثیر زیادی در حضور دولت جدید داشته است. اگر تیم اقتصادی دانشگاه امام صادق امروز حاکم است ناشی از ضعف عملکرد دولت قبلی است که این روزها چیزی جزء ضعف دولت قبلی ندارند که بگویند.

از سوی دیگر آقای نوبخت طوری از مناظره صحبت می‌کند، گویی چه مناظره گر قهاری است. ما یادمان نرفته در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری سال ۸۴ ایشان نماینده  هاشمی رفسنجانی در مناظره اقتصادی با محمد خوش چهره نماینده احمدی نژاد بود. جایی که او با گفتن اینکه کسی باید رئیس جمهور شود که چهره و ظاهر خوبی داشته باشد کار هاشمی رفسنجانی را تعطیل کرد. همانجایی که نوبخت چنین حرفی را زد، خوش چهره در خودکار را بست و پرت کرد. خیلی ها از جمله نزدیکان هاشمی یکی از عوامل پیروزی احمدی نژاد را آن مناظره می‌دانند!

آقای نوبخت یک بار با مناظره و یک بار عملکرد مدیریتی باعث شدند که تیم رقیب وارد صحنه شوند. دیگر تکرار تاریخ که می‌دانید «کمدی» است! مردم هم دیگر برایشان هیچ اهمیتی ندارد که اوراق مالی کدام دولت بیشتر است، این نه آب می‌شود و نه نان! حتی اعتباری هم به کسی نمی افزاید. آب رفته به جوی بازنمی گردد آقای نوبخت!