معاون دفتر سیاسی حماس:

می جنگیم تا دنیا حق مردم ما را برای زندگی مانند سایر مردم به رسمیت بشناسد

غرب ما را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم می‌کند، اما نادیده می‌گیرد که جنگ ما علیه هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی بوده است.

شیخ صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس به الجزیره گفت: این یک نبرد پیشرفته در مسیر آزادی مردم ما و عدالت خواسته‌های ما است.

غرب ما را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم می‌کند، اما نادیده می‌گیرد که جنگ ما علیه هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی بوده است.

ما منطقه کثرت گرایی هستیم و در طول تاریخ با همه ادیان همزیستی داشته ایم.

منطقه ما به جنگ‌های مذهبی معروف نیست، بلکه غرب است که همه ایدئولوژی‌های افراطی را به وجود آورده است.

ما به عنوان حماس در اداره و سیاست خود غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم.

حمله القسام یک عملیات سازمان یافته و منظم بود و دستور حمله به لشکر نظامی اسرائیل در غزه بود.

ما می‌دانستیم که بعد از تعطیلات رژیم صهیونیستی قصد برای حمله به ما را دارد.

ما با غافلگیر کردن رهبری لشکر نظامی اسرائیل در جنوب، از حمله اسرائیل جلوگیری کردیم و به سرعت فروپاشیدند.

اشغالگر با خشونت جنایتکارانه خود می‌خواهد ناکامی ارتش خود را بپوشاند.

ما موضع خود و نسخه خود را از آنچه اتفاق افتاد برای همه طرف‌های ذینفع ارسال کردیم.

وقتی لشکر رژیم صهیونیستی فروریخت، غیرنظامیان غزه وارد شدند و با شهرک نشینان درگیر شدند.

دستورات رهبری به رزمندگان روشن بود که کودکان و زنان را نکشند.

حماس نمی‌تواند به غیرنظامیان یا اسیران آسیب برساند و ما مطابق قوانین بین المللی جنگ عمل می‌کنیم.

افراد عادی از غزه هستند که توانستند وارد شهرک‌ها شوند و غیرنظامیان را اسیر کنند، اما این برنامه و اصول ما نیست.

همه احتمالات باز است و ما در همه زمینه‌ها حساب و برنامه داریم.

۱۲۰۰ نفر از اعضای القسام همه کسانی هستند که وارد شهرک‌ها شدند و در مدت کوتاهی کنترل لشکر ارتش اسرائیل را به دست گرفتند.

اشغالگر می‌داند که حمله به غزه نبرد را به فاجعه‌ای برای ارتششان تبدیل می‌کند.

طرح دفاعی ما بسیار قوی‌تر از طرح تهاجمی است و این چیزی است که اشغالگر متوجه می‌شود.

قبل از شروع حمله، طرح دفاعی آماده بود و بسیار قویتر از طرح تهاجمی است.

برای هر اقدامی که دشمن انجام می‌دهد، برنامه‌ای داریم.

اشغالگر ساختار نظامی مقاومت را هدف قرار ندادند، بلکه مناطق غیرنظامی و محله‌های مسکونی را هدف قرار داد.

ما می‌جنگیم تا دنیا حق مردم ما را برای زندگی مانند سایر مردم به رسمیت بشناسد.

این اشغالگر همه چیز را در غزه هدف قرار می‌دهد، اما به ساختار نظامی ما آسیب نمی‌رساند.

ما روی حمایت مردم از ما حساب می‌کنیم.

چگونه درست است که یک سرباز یونیفورم نظامی اسرائیل بپوشد و بعد متوجه شویم که او دارای تابعیت آمریکایی یا فرانسوی است؟

ما حرفمان را گفتیم که بعد از جنگ درباره اسرا صحبت شود.