آتش نشانی رشت اعلام کرد؛

نارنجک دستی در پیاده راه فرهنگی رشت حادثه ساز شد | بالن آرزوها ۴ حادثه ساخت

مشاهده عینی آتش نشانان مستقر در پیاده راه فرهنگی رشت؛ حکایت از پرتاب نارنجک دستی (بمبک) و پرتاب سنگ بر روی صورت عابر پیاده را داشت. در این حادثه سنگ پرتاب شده ناشی از انفجار بمبک بر صورت و گونه بانوی جوان نشست و موجبات آسیب دیدگی وی را فراهم داشت که سریعا نسبت به انجام خدمات پیش بیمارستانی و اعزام مصدوم توسط تیم اورژانس به مرکز درمانی اقدام شد.