نام «آیت الله نمر» از خیابان کنسولگری عربستان در مشهد پایین آورده شد؟

علی موقر روزنامه نگار خبر داده است که تابلوی خیابان کنسولگری عربستان در مشهد که «آیت الله نمر» نام داشته، پایین آورده شده است.

علی موقر روزنامه نگار خبر داده است که تابلوی خیابان کنسولگری عربستان در مشهد که «آیت الله نمر» نام داشته، پایین آورده شده است.