سید هاشم حکیمی

نوبخت به چه باخت!؟

*آری نوبخت به چه باخت؟و رقیب او که بود؟ چرا او پیروز نشد؟ چرا میزان آرای او این مقدار بود ؟ سوالاتی است روشن و از آن روشنتر پاسخ هایی دارد شفاف و همه فهم!* *آیا فردی که در ادوار گذشته آرایش از میزان همه شرکت کنندگان دیروز مردم رشت و خمام بیشتر بود میبایست […]

*آری نوبخت به چه باخت؟و رقیب او که بود؟ چرا او پیروز نشد؟ چرا میزان آرای او این مقدار بود ؟ سوالاتی است روشن و از آن روشنتر پاسخ هایی دارد شفاف و همه فهم!*

*آیا فردی که در ادوار گذشته آرایش از میزان همه شرکت کنندگان دیروز مردم رشت و خمام بیشتر بود میبایست پنجم میشد پاسخ در خود سوال نهفته است او در مقیاس کدام صندوق باخت !؟*

*صحنه را برگردانیم به نظر شما اگر امروز اینطور اعلام می شد که ۸۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و ۲۰ درصد به هر دلیلی انتخابات را تحریم کردند، نتیجه انتخابات چه بود؟ در چنین شرایطی اگر نوبخت اول نمی شد باید پایان نوبخت را اعلام میکردیم و بر زندگی سیاسی او خط می کشیدیم چرا که در بازی سیاسی پشتوانه مردمی ست که هویت بخش است.  ولی او در صندوق ۲۰ درصدی مردمان حاضر توانست نزدیک به ۳۰ هزار رای کسب کند واقعا عجیب و قابل تحسین است که او در این صندوق حداقلی چنین آرایی را آبرومندانه و پاک کسب کرد*

*آری نوبخت به رقبای صندوق ۲۰ درصدی نباخت او در این جمع به لحاظ آراسنجی اول شد  او به رقیب اصلی اش باخت او به مردمی باخت که حسابشان را با صندوق  تحت هر شرایطی جدا کرده بودند نوبخت پیروز آن ۲۰ درصدی ها شد و قطعا اگر آن ۸۰ درصدی ها بسان دوره های قبل ۶۰ درصدشان هم شرکت می جستند نوبخت را با بَختشان گره می زدند…*

*امروز را باید برای نوبخت روز پیروزی اعلام کرد او به مردمش باخت اما باختی از جنس دیگر! همانطور که در آن مقطع و در آن ۴ دوره متوالی و پس از پیروزی، خود را دلباخته و فدای مردم کرد او با آن آرای خیره کننده و غیر قابل تکرار در مجلس پنجم و امروز با این آرای قابل تقدیر در صندوق ۲۰ درصدی نشان داد که درختی تنومند است، او ریشه در خاکی دارد که اگر بنا بر شخم زدن باشد و اگر بنا باشد نه همه مردم بلکه ۶۰ درصد هم پا به میدان انتخابات بگذارند هیچ کس را در قیاس رقبا یارای ریشه ی تنومندی چون او نیست…*

*نامَش پُرآوازه و مِهرَش در قُلوب مَردمان زَمان سَنج دیارش ماندگار.*