مدیر اجرایی سندیکای چای؛

نیم کاسه‌ای زیر کاسه تجارت چای است | میزان واردات چای به کشور بی‌سابقه بوده است

مدیر اجرایی سندیکای چای اظهار داشت: برحسب وظیفه در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی در دی ماه موضوع را به صورت کتبی به وزیر گزارش دادیم و وی هم دستور رسیدگی را صادر کردند اما مشخص است که در تجارت چای کاسه‌ای زیر نیم کاسه وجود دارد، چگونه ممکن است که تولید کشور حدود ۲۶ هزار تن باشد و ۳۳ هزار تن صادر شود؟ در شرایطی که در بحبوحه کمبود ارز مواجه هستیم ۹۸ هزار تن چای با ارز نیمایی وارد کشور شود، از این رو ضرورت دارد که دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند.