بعد از تعطیلی چند پلتفرم دیجیتال؛

وزیر ارتباطات از رییسی سلب مسئولیت کرد!

وزیر ارتباطات با انتشار پستی در یکی از برنامه‌های داخلی، درباره بسته شدن یکی از اپلیکیشن‌های کتابخوانی ضمن سلب مسئولبت از رئیسی در تعطیلی این کسب و کار ها نوشت: راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است. عیسی زارع پور با انتشار پستی در […]

وزیر ارتباطات با انتشار پستی در یکی از برنامه‌های داخلی، درباره بسته شدن یکی از اپلیکیشن‌های کتابخوانی ضمن سلب مسئولبت از رئیسی در تعطیلی این کسب و کار ها نوشت: راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است.

عیسی زارع پور با انتشار پستی در یکی از برنامه‌های داخلی، درباره بسته شدن یکی از اپلیکیشن‌های کتابخوانی نوشت: راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است. شخص رییس‌جمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمت رسانی فناورانه و نوآورانه بویژه در بستر‌های بومی به مردم عزیز هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده اند. پیگیر حل موضوع هستم.

حال سوال اینجاست که اگر دولت مقصر تعطیلی کسب و کار ها به بهانه مسائل مختلف نیست،پس‌چه کسی دستور تعطیلی ها را داده و دولت نیز بی خبر است و مخالف؟!