وقتی استانبول ناگهان سیاه می شود

گ شهر استانبول ترکیه به وسیله یک ابر غول‌پیکر ۱۰ کیلومتری در روز روشن به طور ناگهانی تاریک شد.

گ شهر استانبول ترکیه به وسیله یک ابر غول‌پیکر ۱۰ کیلومتری در روز روشن به طور ناگهانی تاریک شد.