با پیروی از سیاست‌های اتحادیه اروپا

پارلمان سوئیس تحریم‌های حقوق بشری بیشتری را علیه ایران تصویب کرد

پارلمان سوئیس علیرغم مخالفت دستگاه دیپلماسی این کشور و با پیروی از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال امور داخلی ایران، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تصویب کرد.