پاسخ روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه به عصبانیت روزنامه دولت (ایران)

گیلان بهتر نوین به نقل از روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه __در پاسخ به عصبانیت روزنامه دولت از بیانیه پایانی کنگره حزب اعتدال و توسعه ، روابط عمومی این حزب اعلام کرد: صرف نظر از اینکه رکورد بالا ترین رشد اقتصادی (١۴/٢ درصد در سال ١٣٩۵) کم ترین نرخ تورم ۶/٨ درصد در سال […]

گیلان بهتر نوین به نقل از روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه __در پاسخ به عصبانیت روزنامه دولت از بیانیه پایانی کنگره حزب اعتدال و توسعه ، روابط عمومی این حزب اعلام کرد:
صرف نظر از اینکه رکورد بالا ترین رشد اقتصادی (١۴/٢ درصد در سال ١٣٩۵)
کم ترین نرخ تورم ۶/٨ درصد در سال ١٣٩۵ پس از چهار سال روند کاهنده تورم و دو سال متوالی نرخ تک رقمی تورم)
بیشترین جمعیت شاغل ٢۴ میلیون و ٢٧۴ هزار نفر در سال ١٣٩٨) در ٢٠ ساله گذشته در دولت های تدبیر و امید به ثبت رسیده است.
متاسفانه تاکنون از یک سو ،
-بیشترین حجم نقدینگی بالغ بر ٧ میلیون و ٣٧٧ هزار میلیارد تومان ( که نسبت به سال ١٣٩٩ بیش از دو برابر شده است)
– بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر ٢١٨ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و ۴٠٧ هزار میلیارد تومان که ١٨٣/٩ هزار میلیارد تومان ان به بانک مرکزی بوده است
و از سوی دیگر ، کم ترین ارزش پول ملی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است ، به طوریکه ارزش پول ملی طی دو سال گذشته به نصف کاهش یافته است!
علی برکت الله…