پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان در دادگاه کیفری است

یک منبع آگاه اعلام کرد که پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان در دادگاه کیفری گیلان در حال رسیدگی است. یک منبع آگاه اعلام کرد که پرونده رضا ثقتی مدیرکل سابق ارشاد گیلان همچنان در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و صدور قرار منع تعقیب برای او نادرست است.

یک منبع آگاه اعلام کرد که پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان در دادگاه کیفری گیلان در حال رسیدگی است.

یک منبع آگاه اعلام کرد که پرونده رضا ثقتی مدیرکل سابق ارشاد گیلان همچنان در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و صدور قرار منع تعقیب برای او نادرست است.