اعتراض نماینده قم:

پسر تاجر شمخانی در جلسات با اماراتی ها!؟+عکس

نماینده قم در مجلس توییت کرد: آقای شمخانی بفرمایند که آیا خبر حضور پسر ایشان که گفته می شود تاجر در امور حمل ونقل دریایی است در معیت پدر در دیدار با مقامات امارات صحت دارد یاخیر؟  

نماینده قم در مجلس توییت کرد: آقای شمخانی بفرمایند که آیا خبر حضور پسر ایشان که گفته می شود تاجر در امور حمل ونقل دریایی است در معیت پدر در دیدار با مقامات امارات صحت دارد یاخیر؟