پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در تکمیل طرح های های توسعه ای بندر کاسپین

عصر امروز عیسی فرهادی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان همراه با معاون و مدیران معاونت بندری و حوزه خزر سازمان ، از ظرفیت های بندر کاسپین به عنوان بندر نسل سوم در دریای خزر بازدید نمود و دستورات لازم جهت تسریع در اجرای طرح های توسعه ای بندر کاسپین صادر نمود.

عصر امروز عیسی فرهادی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان همراه با معاون و مدیران معاونت بندری و حوزه خزر سازمان ، از ظرفیت های بندر کاسپین به عنوان بندر نسل سوم در دریای خزر بازدید نمود و دستورات لازم جهت تسریع در اجرای طرح های توسعه ای بندر کاسپین صادر نمود.