چه کسی پاسخگوی چوب حراج زدن به منافع ملی و اعتماد عمومی ایرانیان است؟؟؟؟!!!

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار/ اقدام برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و خشونت علیه آنان با توسل به اسپری فلفل ،شدیدا ناقض حقوق بشر و ناقض حاکمیت ملی و یکپارچه و شدیداً تهدیدکننده ی منافع ملی ایران است. در ارتباط با ظلم در حق بانوان و بویژه موضوع ورزشگاه امام رضا ع مشهد […]

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار/

اقدام برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و خشونت علیه آنان با توسل به اسپری فلفل ،شدیدا ناقض حقوق بشر و ناقض حاکمیت ملی و یکپارچه و شدیداً تهدیدکننده ی منافع ملی ایران است.
در ارتباط با ظلم در حق بانوان و بویژه موضوع ورزشگاه امام رضا ع مشهد
می توان ادعا کرد که:

__تبعیض جنسیتی با تمام معنا و مفهوم آن در ارتباط با عدم راه دادن بانوان به ورزشگاه بوقوع پیوسته است
__خشونت آشکار برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه با استفاده از اسپری فلفل

__تبعیض آشکار ،بخاطر فروختن بلیط و راه ندادن بانوان و مجاز بودن ورود آقایان

__نقص حاکمیت ملی و فراگیر و تفسیر ویژه از مردم‌سالاری دینی و اعمال نوعی حکمرانی ملوک الطوایفی

__مدیریت غیر مسئولانه ی دستگاههای دولتی و اجرایی و بی توجهی به خواست اکثریت و منافع ملی و متعهد نبودن به تعهداتی که با فیفا منعقد شده است…
این اقدامات بطور جدی منافع ملی ایران را تهدید ‌می کند.
اگر فیفا برای فوتبال ایران محرومیت در آستانه ی جام جهانی فوتبال قطر یکی از مهمترین و معتبرترین رویدادهای ورزشی اعمال نماید ،چه کسی پاسخگوی این اقدام ضد منافع ملی خواهد بود؟؟؟؟!!!!