سعید محمد نژاد ،مغازه دار همجوار سینما انقلاب رشت:

گود برداری و تخریب سینما انقلاب توسط مجری طرح ، مغازه ام را تخریب کرده است/آسیب دیدن مغازه دار رشتی از تخریب سینما انقلاب رشت

      سعید محمدنژاد ،مغازه دار همجوار سینما انقلاب رشت. در ارتباط با تخریب مغازه و تعطیلی کسب و کارش به خبرنگار ما گفت: که برای احداث مجتمعی جدید در حال خاکبرداری و تخریب آن بنای قدیم است در اثر عدم رعایت اصول گودبرداری و تخریب، هم مغازه ام را تخریب کرده توسط و […]

 

 

 

سعید محمدنژاد ،مغازه دار همجوار سینما انقلاب رشت. در ارتباط با تخریب مغازه و تعطیلی کسب و کارش به خبرنگار ما گفت:
که برای احداث مجتمعی جدید در حال خاکبرداری و تخریب آن بنای قدیم است در اثر عدم رعایت اصول گودبرداری و تخریب، هم مغازه ام را تخریب کرده توسط و هم کسب و کارم را تعطیل نموده است .
وی افزود:
تر اثر این تخریب دیوار مغازه من شکافته شده و خاک وشن و ماسه وارد مغازه من شده‌است.
صاحب این مغازه ادامه داد:

وقتی دیدم اوضاع چنین است به پلیس ۱۱۰ زنگ زدم صورت جلسه شد و همچنین شهرداری منطقه ی دو اطلاع دادم و شهردار محترم دستور توقف تخریب را داد تا خسارت بیشتر به مغازه ام و اجناس مغازه وار نشود با توجه به دستور شهردار مجری پروژ دوباره شروع به تخریب و آسیب زدن به مغازه اینجاب کرد . این درحالی است که
جناب عالی پسند رییس ناحیه شهرداری در محل حضور پیدا کردند و ایشان هم خواستار توقف پروژه سینما انقلاب تا تعیین تکلیف قانونی شدند .
ولی با کمال تأسف مجری و پیمانکار دوباره شروع به کار کردند.
مغازه دار مذکور در پایان از مقامات ذیربط قانونی اعم از شهرداری ،نیروی انتظامی و مقامات قضایی خواست تا به داد وی برسند ،چون آقای سرتیب پور و مجری طرح کوچکترین توجهی به تخریب وارده ندارند.