همانطوریکه می دانید بیست و هشتم خرداد ،روزی تاثیرگذار درسرنوشت مردم ایران است واین انتخاب  ، می تواندآینده ایران رابه سمت صعودیا سقوط حرکت دهد.دراین بین رسانه ها می توانندنقش ارزنده ای درتحرک وروشنی افکارمردم داشته باشند. بااین توصیف گفتگویی با مدیرمسئول پایگاه خبری همای خبروهفته نامه همای گیلان ، درخصوص ‌”پیش بینی انتخابات وهمچنین اثرگذاری مناظره اول کاندیدهادرسوق دادن مردم به پای صندوق ها و افزایش ارای مردم درسبدخود” ترتیب داده ایم که باهم این گفتگورامی خوانیم؛

تهیه گزارش -محمدسالدیده-
س:اقای علی پوراز آنجائیکه جنابعالی یک رسانه مستقل می باشید،تقاضای مخاطبین این بودتاازنظرات شمادرخصوص انتخابات ریاست جمهوری وهمچنین میزان اثرگذاری مناظره اول درسبدآرای کاندیداهاباخبرشویم در خدمت شماهستیم .
ج:بله ممنونم قطعا همین طوراست که حضرتعالی فرمودید .بنده تصمیم گرفتم مستقل باشم واحساسات وخواسته هاوعلایق شخصی خودرا در مسایل تحلیلی رسانه دخیل نکنم .حتی برخی مسئولین ستاد کاندیداها، چندین بارزنگ زدندواز بنده خواستند طی حکمی درستادشان فعالیت داشته باشم ؛ امابنده پاسخ دادم که دوست دارم یک رسانه باشم وکارتحلیلی را – که به آن بسیار علاقمندهستم- انجام دهم ومشتاقم با ارائه نظراتم ، ازمردم ومخاطبین همای گیلان بخواهم در انتخابات مشارکت نمایند.البته اشکالی نداردکه یک رسانه مبلغ کاندیدای موردعلاقه خودشود .امانقطه ی ضعف دراین است که بخواهدمثل فضاهای مجازی ، نسبت به تخریب رقیب کاندیدای موردعلاقه خود ، گام برداردکه متاسفانه دربرخی پایگاه های مشهور دراین استان مشاهده می شود.
واقعیت این است که مناظره اول ،خیلی چنگی به دل نزد و نتوانست انتظارات را برآورده کند.کاندیدهابیشتردرگیر مشاجرات لفظی بودندتاارائه برنامه ها،به جایی رسیده ایم که کاندیداهای ما سبدغذایی ویارانه ی چندین برابر ی راوعده می دهند. اماهمانطوریکه دریکی ازمقالاتم گفتم ، اقای رئیسی قطعایک پای فینال حضوردارد و به نظرمی رسدرقیب ایشان بایداقای همتی باشد.البته این انتخاب به خاطربرتری این دوازبقیه رقبانمی باشد ، بلکه بیشتربرمی گرددبه نگاه حزبی وسیاسی ؛ جناح اصلاح طلب که ناگزیربه انتخاب دوکاندیدا هستند (آقایان همتی ومهرعلی زاده)و جناح اصول گرا که همگی اجماع کرده اندبرروی اقای رئیسی . اماانصافابایدگفت درمناطره ی اول آقای جلیلی بابرنامه تربه نظر رسید . اقای رضایی هم نتوانست انتظارات رابرآوردکندوبیشتر درگیر پرداختن به مسایل حاشیه ای شدتاارائه ی برنامه های اقتصادی .می شودگفت مناظرات اقای رضایی درسالهای ماضی قوی تر از امسال بود.
س:اقای علی پور شما به راهیابی دونفردرفینال اشاره کردید ، نقاط ضعف این دونفر را در چه مواردی دیدید؟
ج:ببیند شتاب جذب آرا ،توسط آقای رئیسی، – که درابتدای ماه وجود داشت- کمی ضعف ترشده است . این برمی گردد به اینکه تا کنون قوه قضایی مبرا از نقدبوده و الان که وارداین کارزار شده ، تازه درمرحله نقدیا فراتراز آن (تهمت)قرارگرفته است که می تواندبرای ایشان دراین زمان یک آسیب باشد.( این مسئله ای است که اینجانب درچندین نشست به آن اشاره کردم ؛ اینکه رسانه هابایدجرات وشهامت نقددردستگاه قضا را داشته باشندوفرصت و مجال نقد دستگاه قضا به رسانه ها داده شود ) البته چندباری اقای رئیسی به این مسئله اشاره کرد، اماعملا به نظرم نقددرقوه قضایه بیگانه است .می توانم اشاره ای به زمان حضوراقای املی لاریجانی درقوه قضایی داشته باشیم که تا آن زمان ، هیچ گونه نقدی پیرامون این دستگاه نبود و دیدیدکه ازدل این دستگاه طبری بیرون امد.
که به نظرم اگررسانه ها ورود می کردند، خیلی ازاتفاقات رخ نمی داد. موضوع دوم که به نظربنده می تواند ضعف اقای رئیسی باشد ، تعدد وتکثر ستاد انتخاباتی واحکام صادره توسط مسئولین ستادایشان باشدکه فکر می کنم در روندریاست جمهوری ایشان طی چهارسال ، اثرمنفی دارد وصف سهم خواهی را به درازا خواهدبرد.هرچندخود اقای رئیسی به این موضوع پرداخت وگفت احکام صادره نمی توانددلیلی براین باشدکه مسئولین کشورازاین قماش باشند ، ولی بنده اعتقاد دارم ، صد در صد ،بعداز انتخابات ، صف کشی های حق الزحمه ، شروع خواهدشد. همچنین درهمین جا بایداشاره کنم شایدیکی ازضعف های اثرگذار دولت اقای روحانی انتخاب مدیران ضعیف بود .حال دیده می شود همین مدیران جزء فعالان ستاداقای رئیسی هستند.
امادرمورداقای همتی بایدگفت هنوزایشان نتوانسته ارای اصلاح طلبان را به سوی خودهدایت کندوباید در مناظرات ،علم اقتصاد خود را به رخ حریفان بکشدوفقط درحرف نباشد.مشکل دیگر ایشان این است که همانطوریکه اقای رئیسی نتوانسته برنامه ای قوی ارائه دهد ، ایشان هم کاریزمای آن راندارد که نظرمردم راجلب کند.
س:اقای علی پورنظرتان درموردمیزان مشارکت چگونه است؟
ج:عدم مشارکت به فاکتورهای مهمی بستگی دارد.این مسئله یک شبه حادث نشده است؛ بیکاری،فساد و گرانی نمونه ای ازاین دسته مسایل می باشد . تا اینجای کار که اکثر اصول گرایان پای کارهستندودرانتخابات مشارکت قوی دارند . امااصلاح طلبان نتوانسته اندطرفداران خودرا به پای صندوق های رای هدایت کنند.گفتنی است همیشه رای اصلاح طلبان خاموش ونامحسوس است . یعنی اگرگفته می شودهمتی ۱۷درصد آرا ،را به سمت خودهدایت نموده است (خبرگزاری فارس)، درحقیقت ۲۷درصداست.
البته بایدگفت اقای رئیسی بیشترازاقای همتی برای مردم شناخته شده است بخصوص در روستاها.
شایدهدایت موج چندروزآینده ی همتی ازشهربه روستا، مثل انتخابات ۹۴شکل گیردوشایدهم نه.درحقیقت مشارکت حداکثری به دومناظره باقی مانده بستگی دارد.
س:به عنوان سوال اخربه نظرشماریاست جمهوری آینده به چه نکاتی بایدتوجه کند؟
ج:ببینیدبنده هم اعتقاددارم اقای روحانی نتوانست وعده های خودرا عملی کند.البته درچهارسال اول ،حداقل درمهارتورم ، دولت موفقی بودو تقریبا رشداقتصادی هم در کشورحادث شد. امابزرگترین بدشناسی ای که آورد ، ورود مجنونی به نام ترامپ، در عرصه سیاست آمریکا بودکه همه رشته های دولت راپنبه کرد.امادولت آینده هرشخصی باشدبایدهم بافساداداری مبارزه کندوهم سیاست خارجی راتقویت کند.یعنی درحقیقت تفکردولت روحانی را با عزمی قویتر و با برنامه تر درسیاست خارجی دنبال نماید.بی شک دولت آینده بااتکا به اقتصادداخلی نمی تواندکشور را اداره کند.شایدسوالی که برای همگان وجوددارداین است که چرااین همه تورم درقیمت خودرو حاصل شد .درجواب بایدگفت وقتی لوازم خودرو،ازکشورخارج واردمی شودوکشورهم تحریم است وقیمت ارزبه دلیل تامین کسورات بودجه افزایش پیدامی کند ،هیچ دولتی نمی تواندنسبت به تثبیت قیمت خودرو،موفق باشد.
سخن کوتاه انکه تقویت سیاست خارجی ،باید در اولویت کار دولت جدید قرار گیرد .
– ممنونم از شما که وقتتان در اختیار ما قرار دادید . استفاده کردیم
– خواهش می کنم .موفق باشید .