واکنش جالب کاربران فضای مجازی به تصمیم گیری های اخیر اقتصادی؛

بانیان وضع امروز مقابل بانیان وضع دیروز!/عکس

همزمان با آزادسازی قیمت ها و افزایش کالاهای اساسی که همراه با افزایش یارانه های معیشتی همراه بوده دولتمردان سیزدهم در مسیری قرار گرفتند که بعد از این می توان گفت بیشتر از گذشته تصمیم گیری های آن ها در معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود. بیش از این مدیران دولت سیزدهم  « بانیان وضع موجود» را تصمیم گیری های دولت قبلی می دانستند، ولی بعد از این تصمیم گیری فعلی که با عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی شده نقش بیشتری در وضعیت اقتصادی جامعه خواهد داشت.

همزمان با افزایش گرانی ها برخی کاربران شبکه های اجتماعی با نشان دادن تصاویری بانیان وضع دیروز و وضع امروز را معرفی کردند.

بانیان وضع دیروز

بانیان وضع امروز