جناب آقای میرزابیگی بداند ؛ مزمزه کردن گفتار توسط مسیولین امری لازم و بدیهی است چه رییس دانشگاه و چه مقام رییس جمهوری

 
جواب بدی را با بدتری جایگزین نمی کند اینگونه ادبیات زننده در شان رییس سازمان نظام پرستاری نیست اما پشت صحبت های جنابعالی نیتی از دلسوزی برای پرستاران نمی بینیم مدت هاست شما زبان گویایی برای پرستاران نبوده اید و صرفا منافعی در پس تمام اقداماتتان در دوره معاونت و….. بوده است یادمان نرفته شما معاون همان قاضی زاده هاشمی بودید که با دیکته شما پرستاران را در حضور نمایندگان مجلس امپول زن و تعرفه ها را آمپول چپ و راست نامید چرا از پرستاران ان موقع دلجویی نکردید
نیت شما از مخالفت با دولت و دکتر سالاری ناشی از عدم اقدام و ایستادگی در مقابل منفعت طلبی هایتان بوده
از شما هرگز برای پرستاران آبی گرم نشده
عصانیت شما از اینجا نشات می گیرد از سر حمایت و کارهای های نکرده تان می دانیم از فرصت سوزی هایتان در کرونا می دانیم از ناکامی هایتان در برآوردن قولهای انتخاباتی و ریاستتان بر سازمان می دانیم
لطفا ادبیات نامناسب به کار نبرید که شاید امروز به درد شما بخورد اما روز های اینده نکو هش خواهید شد.
سیفی پور؛ عضو شورای عالی دوره چهارم