شهردار چاف و چمخاله از اعضای شورای اسلامی شهر قدردانی کرد

بمناسبت روز شورا ها مهندس حسین ابراهیمی ،شهردار موفق چاف و چمخاله از اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله قدردانی کرد. این مراسم در محل شهرداری چاف و چمخاله برگزار شد و شهردار چاف و چمخاله با دادن الواح تقدیر از همراهی ها و برنامه ریزی و نظارت اعضای شورای شهر تجلیل کرد.

بمناسبت روز شورا ها مهندس حسین ابراهیمی ،شهردار موفق چاف و چمخاله از اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله قدردانی کرد.
این مراسم در محل شهرداری چاف و چمخاله برگزار شد و شهردار چاف و چمخاله با دادن الواح تقدیر از همراهی ها و برنامه ریزی و نظارت اعضای شورای شهر تجلیل کرد.