یک دانشجوی دختر در دانشگاه خودش را حلق آویز کرد

یکی از دختران دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد ملارد، امروز شنبه ۷ مرداد در سرویس های بهداشتی دانشگاه به صورت حلقه آویز اقدام به خودکشی کرده است. از جزئیات و علت این اتفاق هنوز خبری در دست نیست.

یکی از دختران دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد ملارد، امروز شنبه ۷ مرداد در سرویس های بهداشتی دانشگاه به صورت حلقه آویز اقدام به خودکشی کرده است.

از جزئیات و علت این اتفاق هنوز خبری در دست نیست.