زور و اشغال منشأ مشروعیت نیست

سیدمحمدخاتمی در جمع مشاوران خود در واکنش به حمله اخیر مقاومت فلسطین ضمن دستاورد بزرگ خواندن آن براى مردم این کشور، خواستار تدبیر سیاسى و توجه به منافع ملى در ایران شد. حمله اخیر مقاومت فلسطین دستاورد بزرگی براى مردم این کشور است، اما ایران باید با تدبیر سیاسى و توجه به منافع_ملى با این […]

سیدمحمدخاتمی در جمع مشاوران خود در واکنش به حمله اخیر مقاومت فلسطین ضمن دستاورد بزرگ خواندن آن براى مردم این کشور، خواستار تدبیر سیاسى و توجه به منافع ملى در ایران شد.

حمله اخیر مقاومت فلسطین دستاورد بزرگی براى مردم این کشور است، اما ایران باید با تدبیر سیاسى و توجه به منافع_ملى با این مسأله روبرو شود.

حمله غافلگیرانه مقاومت فلسطین نشانهٔ برهم خوردن توازن قوا در منطقه است و باید به عنوان فرصتی در پیشبرد صلح ، حقوق انسانی و اخلاق قرار گیرد.

در طول تاریخ، بشر هزینه زیادى پرداخته است تا به این اصل مبارک برسد که تجاوز و اشغال منشأ مشروعیت نیست. اصلی که سالها است بسیاری آن را در مورد اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل نادیده گرفته‌اند.

برخی قدرت‌ها فلسطینى‌ها را تروریست مى دانند، در حالی که طبق نظر سازمان ملل، مقاومت در برابر تجاوز و ظلم روریسم نیست.

آنچه رخ داده است حاصل تحقیر، سرکوب و ظلم‌هایی است که اسرائیل در طول سال‌ها نسبت به مردم فلسطین انجام داده است.

دخالت دادن قطب‌بندى‌هاى سیاسی در موضع گیری‌هاى خارجی، هم برای ایرانیان و هم برای فلسطینیان و مسلمانان مضر است.