نصب بنر تبلیغاتی تعریف و تمجید از نماینده صومعه سرا در روزهای عزاداری!

بنر متملقانه ای که به افتخار کاظم دلخوش در ضیابر صومعه سرا نصب شده با اعتراض بسیاری مواجه شده است. حتی اکثریت اعضای شورای شهر ضیابر هم طی نامه‌ای اعتراض خود را به این بنر نشان دادند و خواستار جمع آوری این بنر رنگارنگ در ماه محرم شده اند. همزمانی نصب بنر با ایام عزاداری […]

بنر متملقانه ای که به افتخار کاظم دلخوش در ضیابر صومعه سرا نصب شده با اعتراض بسیاری مواجه شده است. حتی اکثریت اعضای شورای شهر ضیابر هم طی نامه‌ای اعتراض خود را به این بنر نشان دادند و خواستار جمع آوری این بنر رنگارنگ در ماه محرم شده اند.

همزمانی نصب بنر با ایام عزاداری حسینی هم مزید بر علت شده که اعتراضات شدت بگیرد. ظاهرا افرادی که این بنر را نصب کردند قصد دارند یک کار انتخاباتی را در ماه محرم برگزار کنند. کسی هم حاضر نشده هنوز این بنر را جمع آوری کند.

استفاده از کلمات و اصطلاحاتی چون « مایه افتخار» «مباهات»، « یک ضیابر و کاظم دلخوش»، «اندیشه و همت بلند»، «تلاش‌های خستگی ناپذیر و اثرگذار» و …  هیچ وقت از قاطبه مردم شهر برای یک نماینده صورت نمی‌گیرد. این که اصرار دارند آن را به نام اهالی شهر منتسب کنند، نشان دهنده اهداف تبلیغاتی است که در این روزهای عزاداری حسینی جای شگفتی دارد.

جالب است آقای دلخوش می‌خواهد وزیر کشور را به خاطر بخشنامه معاون سیاسی وزارت مبنی بر جلوگیری از تبلیغات نمایندگان در سال پایانی مجلس مورد استیضاح قرار دهد. سوال این است که کدام کاندیدا چنین توانایی دارد که برای وی بنر در سطح شهر نصب کنند.