گفتنی است پیش از این، دکتر زهرا حصاری عهده دار این سمت بود.

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی حکمی دکتر حیدر محمودی چناری را به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این دکتر مسعود نوروزی عهده دار این سمت بود/دیارمیرزا